Groothandel Horeca en Retail Nederland
Snelle en flexibele service
Kwalitatief en innovatief assortiment

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van: “Art of Private Shaking" Glass & Bar Supply B.V. thodn APS Glass & Bar Supply, gevestigd aan de Keurenplein 5, 1069 CD Amsterdam en geregistreerd in de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 34199129.

Toepasselijkheid, definities

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van "Art of Private Shaking" Glass & Bar Supply B.V. thodn APS Glass & Bar Supply, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “de gebruiker”. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. 

Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Onder “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: zowel houdbare als bederfelijke zaken.

Onder “bederfelijke zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: verse voedselproducten dan wel overige producten die door het verstrijken van een betrekkelijk korte periode in kwaliteit achteruit gaan.

Onder “houdbare zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: diepgevroren voedselproducten c.q. overige voedselproducten met een betrekkelijk lange houdbaarheidstermijn alsmede alle overige producten die geen houdbaarheidstermijn kennen.

Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De voorwaarden van de wederpartij worden hierbij expliciet van de hand gewezen.

De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat deze voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Overeenkomsten

Mondelinge afspraken binden de gebruiker slechts nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd dan wel zodra de gebruiker is begonnen met de uitvoeringshandelingen.

Aanvullingen of wijzigingen op deze voorwaarden of op de overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen aan een derde.

Aanbiedingen, offertes

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De door de gebruiker gehanteerde prijzen voor ondernemers alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. worden exclusief BTW en eventuele kosten getoond. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Alle genoemde prijzen voor consumenten zijn inclusief BTW. Eventuele andere toepasselijke kosten worden duidelijk weergegeven. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. De gebruiker heeft het recht de prijzen aan te passen indien deze gegevens naderhand gewijzigd worden.

Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

De gebruiker is niet gebonden aan een aanvaarding van de wederpartij die afwijkt van het aanbod. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen.

Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, evenals opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden.

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., en met voorbehoud van artikel 3.9, is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

Levering 

Bij levering in gedeelten kan iedere levering c.q. fase apart worden gefactureerd.

Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.

Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

In afwijking van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken zijn voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.

Leveringstermijnen

Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 BW. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij schriftelijk in gebreke te worden gesteld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelingen.

Indien het niet mogelijk blijkt de houdbare zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de houdbare zaken niet worden afgehaald, toerekenbaar aan de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor deze voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de houdbare zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de houdbare zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

Indien levering van de houdbare artikelen na de termijn genoemd in artikel 6.2 nog steeds niet mogelijk is, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is dan gerechtigd de houdbare zaken aan derden te verkopen. Eventuele schade ten gevolge van door gebruiker genomen maatregelen komen hierbij voor rekening van de wederpartij en niet voor rekening van gebruiker in de zin van artikel 6:101 BW.

Indien het niet mogelijk blijkt de bederfelijke zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de bederfelijke zaken niet worden afgehaald, toerekenbaar aan de wederpartij, zal de gebruiker zich inspannen deze te verkopen. Indien de gebruiker er niet in slaagt de bederfelijke zaken te verkopen, behoudt hij zich het recht voor deze zaken te vernietigen. Bij verkoop respectievelijk vernietiging van de bederfelijke zaken als hiervoor beschreven, geldt de betreffende overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade en/of gederfde winst te vorderen.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan. 

De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Emballage

De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van de gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze is bestemd.

De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage gefrankeerd geretourneerd is binnen een door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.

Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

Indien de in artikel 7.3 bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is de gebruiker gerechtigd de emballage niet terug te nemen. De gebruiker kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

Retourzendingen

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de houdbare zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de houdbare zaken, aan de gebruiker te worden gemeld.

Overige fouten dienen per aangetekend schrijven aan de gebruiker te worden gemeld direct na ontdekking of direct nadat ontdekking redelijkerwijs had moeten plaatsvinden. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De fouten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan de gebruiker te worden gemeld.

De wederpartij is verplicht direct na de ontvangst van de bederfelijke zaken tot controle ervan over te gaan. Met betrekking tot deze bederfelijke zaken dienen fouten van welke aard en in welke vorm dan ook binnen 24 uur na aflevering schriftelijk door de wederpartij aan de gebruiker te worden gemeld. 

Indien bovengemelde fouten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. 

De bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.

Onvolkomenheden in natuurproducten worden niet beschouwd als fouten, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaken zijn vervaardigd. 

Retourzendingen schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft gegeven.

In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op retourzending.

Ingeval van terechte retourzendingen zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

Aansprakelijkheid en garantie

De gebruiker zal handelen zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien (i) de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel of (ii) dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van de gebruiker in het voorkomende geval wordt uitgekeerd, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.

De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. 

Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.

De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen of bijsluiters van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij; of

voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Betaling

Betaling dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te geschieden.

Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd van het meerdere van (i) de toepasselijke wettelijke (handels)rente of (ii) 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend.

zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

De gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens (betalings-)verplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van alle jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. Dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Eigendomsvoorbehoud

De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De wederpartij is verplicht de gebruiker direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.

Pand

Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, zijn de door gebruiker geleverde zaken niet vatbaar voor een pandrecht en is de wederpartij niet bevoegd om:

de zaken aan derden in onderpand te geven; en

de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

Handelt de wederpartij in strijd met artikel 12.1, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

in staat van faillissement wordt verklaard;

(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Eventuele door gebruiker gemaakte kosten in verband met reclameren van zaken waar beslag op is gelegd door derden worden vergoed door de wederpartij.

Overmacht

Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: een niet- toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.

Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan alle situaties die vallen onder het begrip overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, waaronder inbegrepen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Ontbinding, annulering, opzegging

De wederpartij doet afstand van alle rechten op (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

Artikel 15 is niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten indien de consument in overeenstemming de wettelijke regeling binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbindt. De kosten voor het retourneren van de zaken komen voor rekening van de consument.

Onder annulering wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

Onder opzegging wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet terugbetaald in geval van annulering of opzegging.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De regelingen van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten.

In afwijking van artikel 16.1 zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in artikel 16.3 of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 15 juni 2021